Saturday, April 28, 2012

சீன -தமிழ் வருடங்கள் ஓர் கண்ணோட்டம்:-

 sexagenary cycle begins at lichun 'about February 4' according to some astrological sources.[2]
      Year     Associated
Element     Heavenly
Stem     Earthly
Branch     Associated
Animal     Year
Element     Heavenly
Stem     Earthly
Branch     Associated
Animal     Year
1924–1983     1984–2043
1     Feb  5, 1924 – Jan 23, 1925     Yang Wood     甲     子     鼠 Rat     Feb  2, 1984 – Feb 19, 1985
2     Jan 24, 1925 – Feb 12, 1926     Yin Wood     乙     丑     牛 Ox     Feb 20, 1985 – Feb  8, 1986
3     Feb 13, 1926 – Feb  1, 1927     Yang Fire     丙     寅     虎 Tiger     Feb  9, 1986 – Jan 28, 1987
4     Feb  2, 1927 – Jan 22, 1928     Yin Fire     丁     卯     兔 Rabbit     Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988
5     Jan 23, 1928 – Feb  9, 1929     Yang Earth     戊     辰     龍 Dragon     Feb 17, 1988 – Feb  5, 1989
6     Feb 10, 1929 – Jan 29, 1930     Yin Earth     己     巳     蛇 Snake     Feb  6, 1989 – Jan 26, 1990
7     Jan 30, 1930 – Feb 16, 1931     Yang Metal     庚     午     馬 Horse     Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991
8     Feb 17, 1931 – Feb  5, 1932     Yin Metal     辛     未     羊 Goat     Feb 15, 1991 – Feb  3, 1992
9     Feb  6, 1932 – Jan 25, 1933     Yang Water     壬     申     猴 Monkey     Feb  4, 1992 – Jan 22, 1993
10     Jan 26, 1933 – Feb 13, 1934     Yin Water     癸     酉     鷄 Rooster     Jan 23, 1993 – Feb  9, 1994
11     Feb 14, 1934 – Feb  3, 1935     Yang Wood     甲     戌     狗 Dog     Feb 10, 1994 – Jan 30 1995
12     Feb  4, 1935 – Jan 23, 1936     Yin Wood     乙     亥     猪 Pig     Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996
13     Jan 24, 1936 – Feb 10 1937     Yang Fire     丙     子     鼠 Rat     Feb 19, 1996 – Feb  6, 1997
14     Feb 11, 1937 – Jan 30 1938     Yin Fire     丁     丑     牛 Ox     Feb  7, 1997 – Jan 27, 1998
15     Jan 31, 1938 – Feb 18, 1939     Yang Earth     戊     寅     虎 Tiger     Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999
16     Feb 19, 1939 – Feb  7, 1940     Yin Earth     己     卯     兔 Rabbit     Feb 16, 1999 – Feb  4, 2000
17     Feb  8, 1940 – Jan 26, 1941     Yang Metal     庚     辰     龍 Dragon     Feb  5, 2000 – Jan 23, 2001
18     Jan 27, 1941 – Feb 14, 1942     Yin Metal     辛     巳     蛇 Snake     Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002
19     Feb 15, 1942 – Feb  4, 1943     Yang Water     壬     午     馬 Horse     Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003
20     Feb  5, 1943 – Jan 24, 1944     Yin Water     癸     未     羊 Goat     Feb  1, 2003 – Jan 21, 2004
21     Jan 25, 1944 – Feb 12, 1945     Yang Wood     甲     申     猴 Monkey     Jan 22, 2004 – Feb  8, 2005
22     Feb 13, 1945 – Feb  1, 1946     Yin Wood     乙     酉     鷄 Rooster     Feb  9, 2005 – Jan 28, 2006
23     Feb  2, 1946 – Jan 21, 1947     Yang Fire     丙     戌     狗 Dog     Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007
24     Jan 22, 1947 – Feb  9, 1948     Yin Fire     丁     亥     猪 Pig     Feb 18, 2007 – Feb  6, 2008
25     Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949     Yang Earth     戊     子     鼠 Rat     Feb  7, 2008 – Jan 25, 2009
26     Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950     Yin Earth     己     丑     牛 Ox     Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010
27     Feb 17, 1950 – Feb  5, 1951     Yang Metal     庚     寅     虎 Tiger     Feb 14, 2010 – Feb  2, 2011
28     Feb  6, 1951 – Jan 26, 1952     Yin Metal     辛     卯     兔 Rabbit     Feb  3, 2011 – Jan 22, 2012
29     Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953     Yang Water     壬     辰     龍 Dragon     Jan 23, 2012 – Feb  9, 2013
30     Feb 14, 1953 – Feb  2, 1954     Yin Water     癸     巳     蛇 Snake     Feb 10, 2013 – Jan 30 2014
31     Feb  3, 1954 – Jan 23, 1955     Yang Wood     甲     午     馬 Horse     Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015
32     Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956     Yin Wood     乙     未     羊 Goat     Feb 19, 2015 – Feb  7, 2016
33     Feb 12, 1956 – Jan 30 1957     Yang Fire     丙     申     猴 Monkey     Feb  8, 2016 – Jan 27, 2017
34     Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958     Yin Fire     丁     酉     鷄 Rooster     Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018
35     Feb 18, 1958 – Feb  7, 1959     Yang Earth     戊     戌     狗 Dog     Feb 16, 2018 – Feb  4, 2019
36     Feb  8, 1959 – Jan 27, 1960     Yin Earth     己     亥     猪 Pig     Feb  5, 2019 – Jan 24, 2020
37     Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961     Yang Metal     庚     子     鼠 Rat     Jan 25, 2020 – Feb. 11, 2021
38     Feb 15, 1961 – Feb  4, 1962     Yin Metal     辛     丑     牛 Ox     Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022
39     Feb  5, 1962 – Jan 24, 1963     Yang Water     壬     寅     虎 Tiger     Feb  1, 2022 – Jan 21, 2023
40     Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964     Yin Water     癸     卯     兔 Rabbit     Jan 22, 2023 – Feb  9, 2024
41     Feb 13, 1964 – Feb  1, 1965     Yang Wood     甲     辰     龍 Dragon     Feb 10, 2024 – Jan 28, 2025
42     Feb  2, 1965 – Jan 20 1966     Yin Wood     乙     巳     蛇 Snake     Jan 29, 2025 – Feb 16, 2026
43     Jan 21, 1966 – Feb  8, 1967     Yang Fire     丙     午     馬 Horse     Feb 17, 2026 – Feb  5, 2027
44     Feb  9, 1967 – Jan 29, 1968     Yin Fire     丁     未     羊 Goat     Feb  6, 2027 – Jan 25, 2028
45     Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969     Yang Earth     戊     申     猴 Monkey     Jan 26, 2028 – Feb 12, 2029
46     Feb 17, 1969 – Feb  5, 1970     Yin Earth     己     酉     鷄 Rooster     Feb 13, 2029 – Feb  2, 2030
47     Feb  6, 1970 – Jan 26, 1971     Yang Metal     庚     戌     狗 Dog     Feb  3, 2030 – Jan 22, 2031
48     Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972     Yin Metal     辛     亥     猪 Pig     Jan 23, 2031 – Feb 10 2032
49     Feb 15, 1972 – Feb  2, 1973     Yang Water     壬     子     鼠 Rat     Feb 11, 2032 – Jan 30 2033
50     Feb  3, 1973 – Jan 22, 1974     Yin Water     癸     丑     牛 Ox     Jan 31, 2033 – Feb 18, 2034
51     Jan 23, 1974 – Feb 10 1975     Yang Wood     甲     寅     虎 Tiger     Feb 19, 2034 – Feb  7, 2035
52     Feb 11, 1975 – Jan 30 1976     Yin Wood     乙     卯     兔 Rabbit     Feb  8, 2035 – Jan 27, 2036
53     Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977     Yang Fire     丙     辰     龍 Dragon     Jan 28, 2036 – Feb 14, 2037
54     Feb 18, 1977 – Feb  6, 1978     Yin Fire     丁     巳     蛇 Snake     Feb 15, 2037 – Feb  3, 2038
55     Feb  7, 1978 – Jan 27, 1979     Yang Earth     戊     午     馬 Horse     Feb  4, 2038 – Jan 23, 2039
56     Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980     Yin Earth     己     未     羊 Goat     Jan 24, 2039 – Feb 11, 2040
57     Feb 16, 1980 – Feb  4, 1981     Yang Metal     庚     申     猴 Monkey     Feb 12, 2040 – Jan 31, 2041
58     Feb  5, 1981 – Jan 24, 1982     Yin Metal     辛     酉     鷄 Rooster     Feb  1, 2041 – Jan 21, 2042
59     Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983     Yang Water     壬     戌     狗 Dog     Jan 22, 2042 – Feb  9, 2043
60     Feb 13, 1983 – Feb  1, 1984     Yin Water     癸     亥     猪 Pig     Feb 10, 2043 – Jan 29, 2044 Season     Lunar Month     Fixed Element     Solar Longitude     Solar Term     Western Date
Spring     1st – 寅(yin) Tiger     Wood     314°     立春 lìchūn     Feb 04 – Feb 18
329°     雨水 yǔshuǐ     Feb 19 – Mar 05
2nd – 卯(mao) Rabbit     Wood     344°     啓蟄 qǐzhé (驚蟄 jīngzhé)     Mar 06 – Mar 20
0°     春分 chūnfēn     Mar 21 – Apr 04
3rd – 辰(chen) Dragon     Earth     14°     清明 qīngmíng     Apr 05 – Apr 19
29°     穀雨 gǔyǔ     Apr 20 – May 4


Summer     4th – 巳(si) Snake     Fire     44°     立夏 lìxià     May 5 – May 20
59°     小滿 xiǎomǎn     May 21 – June 5
5th – 午(wu) Horse     Fire     74°     芒種 mángzhòng     Jun 06 – Jun 20
89°     夏至 xiàzhì     Jun 21 – Jul 06
6th – 未(wei) Goat     Earth     104°     小暑 xiǎoshǔ     Jul 07 – Jul 22
119°     大暑 dàshǔ     Jul 23 – Aug 06

Autumn     7th – 申(shen) Monkey     Metal     134°     立秋 lìqiū     Aug 07 – Aug 22
149°     處暑 chùshǔ     Aug 23 – Sep 07
8th–酉(you) Rooster     Metal     164°     白露 báilù     Sep 08 – Sep 22
181°     秋分 qiūfēn     Sep 23 – Oct 07
9th–戌(xu) Dog     Earth     194°     寒露 hánlù     Oct 08 – Oct 22
211°     霜降 shuāngjiàng     Oct 23 – Nov 06

Winter     10th – 亥(hai) Pig     Water     224°     立冬 lìdōng     Nov 07 – Nov 21
244°     小雪 xiǎoxuě     Nov 22 – Dec 06
11th – 子(zi) Rat     Water     251°     大雪 dàxuě     Dec 07 – Dec 21
271°     冬至 dōngzhì     Dec 22 – Jan 05
12th – 丑(chou) Ox     Earth     284°     小寒 xiǎohán     Jan 06 – Jan 19
301°     大寒 dàhán     Jan 20 – Feb 3
Days     23:00 – 00:59: 子 Rat
    01:00 – 02:59: 丑 Ox
    03:00 – 04:59: 寅 Tiger
    05:00 – 06:59: 卯 Rabbit
    07:00 – 08:59: 辰 Dragon
    09:00 – 10:59: 巳 Snake
    11:00 – 12:59: 午 Horse
    13:00 – 14:59: 未 Goat
    15:00 – 16:59: 申 Monkey
    17:00 – 18:59: 酉 Rooster
    19:00 – 20:59: 戌 Dog
    21:00 – 22:59: 亥 Pig

The times above are based on Beijing CST.

0 comments:

Post a Comment

Kindly post a comment.